مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان…

ادامه خواندنمشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه پلی کلنیک تخصصی جشنواره متراژ…

ادامه خواندنمشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

بیمارستان امیراعلم

خدمات تهیه تجهیزات و اجرای سیستم آتشنشانی بیمارستان امیراعلم • متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع • بیمارستان فوق تخصصی امیر اعلم با بخش های گوناگونی از جمله بخش های…

ادامه خواندنبیمارستان امیراعلم