درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر

خدمات تهیه تجهیزات و اجرای سیستم آتشنشانی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر • متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع • درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر در محله حصارک…

ادامه خواندندرمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر

مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان تخصصی شهید فهمیده

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین…

ادامه خواندنمشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان تخصصی شهید فهمیده

مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان…

ادامه خواندنمشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان