پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام تأمین اجتماعی در محله جوانمرد قصاب تهران و در کنارگذر فداییان اسلام واقع شده است .
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی