پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• بپلی کلنیک خاندان حکیم در محله باغ خزانه تهران و خیابان امامزاده حسن می باشد. از مراکز زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است و به صورت شبانه روزی فعالیت دارد.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی