پلی کلنیک تخصصی قدس شریف

تهیه و اجرای تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک تخصصی قدس شریف

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• پلی کلنیک تخصصی قدس شریف از مراکز درمانی شرق تهران می باشد.
• خدمات ارائه شده : تهیه و اجرای تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی