پلی کلنیک تخصصی شهید فهمیده

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه پلی کلنیک تخصصی شهید فهمیده

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• پلی کلنیک تخصصی شهید فهمیده شبانه روزی بوده و در پردیس قرار دارد.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی