پلی کلنیک تخصصی جشنواره

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• پلی کلنیک تخصصی جشنواره در خیابان جشنواره تهران واقع شده که یکی از چهار درمانگاه محله جوادیه است.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی