مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه متر مربع می باشد

پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام تأمین اجتماعی در محله جوانمرد قصاب تهران و در کنارگذر فداییان اسلام واقع شده است .

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

اصلاح نقشه های معماری پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان پلی کلینیک تخصصی فداییان اسلام

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی