مجتمع 250 واحدی امپریال

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مجتمع 250 واحدی امپریال

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه    متر مربع می باشد

مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک در منطقه 22 تهران که نگین این منطقه نیز می باشد

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

اصلاح نقشه های معماری مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی