مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• بیمارستان حمایت مادران شهید اکبرآبادی، یکی از مراکز پیشرو در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه زنان و زایمان کشور می باشد. این بیمارستان قدیمی ترن بیمارستان زنان و زایمان ایران است.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی