مجتمع 250 واحدی امپریال

مشاور آتش نشانی مجتمع 250 واحدی امپریال

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• مجتمع مسکونی تجاری امپریال کوهک در منطقه 22 تهران که نگین این منطقه نیز می باشد
• خدمات ارائه شده : مشاور آتش نشانی

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی