صاعقه گیر پروژه برج های برلیان جنت آباد

اجرای سیستم صاعقه گیر پروژه برج های برلیان جنت آباد
تعداد ۳ ست صاعقه گیر SK3 و ارتینگ
کارفرما جناب آقای مهندس رحیم قربانی

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی