درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر

خدمات تهیه تجهیزات و اجرای سیستم آتشنشانی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر در محله حصارک بالا واقع شده است و به صورت شبانه روزی عال می باشد.
• خدمات ارائه شده : مجری و تامین کننده تجهیزات آتش نشانی

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی