بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

مشاور آتش نشانی بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

• متراژ کلی ساختمان 20 هزار متر مربع
• بیمارستان های شهدای ١٥ خرداد ورامین مجهز به بخش ها و قسمتهای مختلف درمانی و رفاهی می باشد.
• خدمات ارائه شده :  مشاوره آتش نشانی

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی