بیمارستان شفایحیائیان

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه بیمارستان شفایحیائیان

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• بیمارستان شفا یحیاییان، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی است و زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این مرکز درمانی، به عنوان بیمارستان تخصصی ارتوپدی، فعال است. در حال حاضر ، ۱۷۰ تخت خواب فعال دارد.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی