بیمارستان امیراعلم

خدمات تهیه تجهیزات و اجرای سیستم آتشنشانی بیمارستان امیراعلم

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• بیمارستان فوق تخصصی امیر اعلم با بخش های گوناگونی از جمله بخش های گوش و حلق و بینی، بخش داخلی شامل خون و انکولوژی، غدد، بیماری های عفونی، داخلی و… زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
• خدمات ارائه شده : مجری و تامین کننده تجهیزات آتش نشانی

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی